Telefoonnummer

024 - 2340789

Email

info@aircovin.nl

Openingstijden

werkdagen van 9:00 uur tot 16:30 uur

Artikel 1 – Identiteit van AircoVin

AircoVin
Vieracker 23d
6581 JV Malden
024 – 2340789 op werkdagen van 9:00 uur tot 16:30 uur.
info@aircovin.nl
KvK-nummer: 84867574
Btw-identificatienummer: NL004039863B10
Bankrekening: NL23 KNAB 0414 0214 87

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en de uitvoering daarvan die AircoVin met u, hierna te noemen ‘de consument’ sluit.
2.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder in stand. De consument is verplicht om in te stemmen met de nieuwe bepalingen. Deze zullen qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
2.4 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen ondernemer en consument gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Artikel 3: Offerte
3.1 Alle aanbiedingen en offertes door ondernemer, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
3.2 Ondernemer kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

Artikel 5: Levering
5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad en/of dat het product voor AircoVin verkrijgbaar is.

5.2 De consument zal ervoor zorgdragen dat ondernemer de locatie met de door hem – en door de eventueel ingeschakelde derden – gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.
5.3 Alle door de consument dan wel op verzoek van consument door derden op de locatie ter beschikking gestelde zaken, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, water, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen, worden door ondernemer gebruikt voor rekening en risico van de consument.

Artikel 6: Contractduur
6.1 Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
6.2 AircoVin heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3 De consument is verplicht om aan AircoVin tijdig alle informatie te geven, die nodig is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Als AircoVin de informatie niet tijdig heeft gekregen, heeft ondernemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de door vertraging ontstane kosten bij de consument in rekening te brengen.
6.4 Ondernemer is gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen, als er sprake is van een tussentijdse verhoging van (een) kostprijsfactor(en), met inachtneming van de toepassing zijn de wettelijke voorschriften. Dergelijke prijswijzigingen geven de consument niet het recht om de overeenkomst te annuleren of te ontbinden.

Artikel 7: Betaling en incassokosten
7.1 Betaling dient steeds plaats te vinden na gereed zijn van de installatie d.m.v. pinbetaling of contante betaling mits een ander termijn schriftelijk is overeengekomen.
7.2 Ondernemer heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de lopende rente en de hoofdsom.
7.3 Het recht van de consument om zijn vorderingen op ondernemer te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van een faillissement van ondernemer.
7.4 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de consument, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente.
7.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de consument tevens verschuldigd alle (buiten-) gerechtelijke inningkosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1 Geleverde zaken blijven eigendom van ondernemer totdat de consument alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
8.2 De consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van AircoVin veilig te stellen.
8.3 Consument is gehouden te allen tijde medewerking te verlenen aan ondernemer wanneer, wegens het niet nakomen van de verplichtingen door de consument, de geleverde zaken door ondernemer worden gerevindiceerd.

Artikel 9: Aanvaarding en reclamatie
9.1 Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten dienen onmiddellijk schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld.
9.2 Zonder voornoemde meldingen worden de betreffende zaken geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt de prestatie geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd.
9.3 Consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij AircoVin heeft geklaagd.
9.4 De melding dient zodanig gedetailleerd te zijn dat ondernemer adequaat kan reageren. Consument moet ondernemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
9.5 Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de daardoor ontstane kosten integraal voor rekening van de consument.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en vrijwaringen
10.1 Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.2 Indien de consument, op grond van het recht, deze algemene voorwaarden dan wel enige overeenkomst met ondernemer aansprakelijk is en ondernemer wordt door een derde ter zake aangesproken, zal de consument ondernemer volledig vrijwaren en de schade vergoeden.
10.3 Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AircoVin beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4 De aansprakelijkheid van ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet grove schuld van ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11: Overmacht
11.1 Ondernemer is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van ondernemer opgeschort.
11.2 Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door ondernemer niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
11.3 Onder overmacht wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van ondernemer, van de door haar ingeschakelde derden of leveranciers of andere gewichtige reden aan de zijde van ondernemer.
11.4 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van opschorting of beëindiging geleden of te lijden schade.

Artikel 12: Beëindiging en annulering van de overeenkomst
12.1 Als de overeenkomst wordt verbroken door een oorzaak aan de zijde van de consument, of als de overeenkomst door de consument wordt geannuleerd, is de consument verplicht alle door ondernemer gemaakte kosten te vergoeden en alle hieruit voortvloeiende financiële gevolgen voor ondernemer vanwege het niet uitvoeren van de overeenkomst, te dragen.
12.2 Ondernemer is bevoegd zijn nakoming op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
• De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
• Na het sluiten van de overeenkomst ondernemer ter kennis gekomen is van omstandigheden welke goede gronden geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen.
• De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
• Indien door vertraging aan de zijde van de consument niet langer van ondernemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Artikel 13: Garantie
13.1 Consument kan alleen beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van ondernemer heeft voldaan.
13.2 Geen garantie wordt gegeven wanneer gebreken gevolg zijn van: normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, door consument of door derden.
13.3 Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door consument zijn voorgeschreven of namens hem zijn aangeleverd.
13.4 Geen garantie wordt gegeven op het keren en/of repareren van zaken van consument.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle overeenkomsten tussen AircoVin en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

d.d. 01-01-2022